Zakres usług

Prawo karne, wykroczeń i karne skarbowe

- reprezentowanie interesów pokrzywdzonych oraz obrona podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego i karnego skarbowego
- przygotowanie linii obrony
- obrona w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- reprezentowanie w sprawach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
- obrona obwinionych w postępowaniu wykroczeniowym
- reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego
- dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniach karnych

Prawo cywilne kontraktowe

- przygotowywanie, analiza i negocjowanie projektów umów
- nadzór nad prawidłowością wykonania umów
- przygotowywanie projektów ugód i porozumień
- prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności kontraktowej stron umów
- pomoc prawna w trakcie rozwiązywania umów
- doradztwo i kompleksowa pomoc prawna w zakresie obrotu nieruchomościami

Prawo gospodarcze

- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
- bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
- przygotowywanie i opiniowanie projektów, umów i innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą
- przekształcenia, przejęcia, fuzje, restrukturyzacja przedsiębiorstw
- ocena dokumentacji przetargowej
- uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami
- sporządzanie opinii prawnych
- udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji
- przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego i układowego
- pomoc prawna w zakresie windykacji należności
- pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji
- przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenie i przekształcania spółek handlowych
- zastępstwo procesowe w toku postępowania pojednawczego, sądowego i egzekucyjnego,
- reprezentowanie przed sądami administracyjnymi
- reprezentowanie w postępowaniu mediacyjnym
- audyt prawny

Prawo rodzinne

- reprezentowanie w sprawach o alimenty i dotyczących władzy rodzicielskiej
- reprezentowanie w sprawach o rozwód, o separację i o podział majątku
- sporządzanie umów majątkowych małżeńskich
- reprezentowanie w sprawach dotyczących pochodzenia dziecka
- prowadzenie postępowań dotyczących aktów stanu cywilnego
- reprezentowanie w sprawach o adopcję, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora, ustalenie opieki i powołanie opiekuna

Prawo administracyjne

- uzyskiwanie zezwoleń, koncesji, licencji
- uzyskiwanie pozwoleń na budowę
- regulacja stanów prawnych przed organami administracyjnymi
- reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej
- doradztwo w relacjach z organami nadzoru bankowego, ubezpieczeniowego, z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd
  oraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
- reprezentowanie przed sądami administracyjnymi

Prawo spadkowe

- sporządzanie pism i wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
- reprezentacja w sprawach o podział spadku, o zachowek, dotyczących ważności testamentu
- doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn
- reprezentowanie w sprawach o uznanie za niegodnego i wydziedziczenie

Prawo pracy - usługi i doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

- przygotowywanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich
- przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
- opracowanie wewnętrznych regulacji prawnych pracodawców
- regulaminy pracy, wynagrodzenia
- pomoc zagranicznym menedżerom w procedurze uzyskiwania zezwoleń
  na wykonywanie pracy w Polsce
- reprezentowanie pracowników i pracodawców w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i rozwiązywaniu sporów zbiorowych
- reprezentowanie pracowników i pracodawców w sprawach sądowych

Prawo zamówień publicznych

- przygotowywanie dokumentacji przetargowej
- przygotowywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
- przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
- doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
- konsultacje w zakresie procedur przetargowych
- przygotowywanie protestów, odwołań i skarg
- przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień zamówień publicznych
- audyt procesów o zamówienia publiczne
- reprezentowanie w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów, sądami oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych

Prawo ubezpieczeniowe

- ochrona i egzekwowanie praw ubezpieczonych wynikających z umów ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia na życie
- reprezentacji klientów w sprawach przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i w postępowaniach sądowych oraz w negocjacjach

Prawo autorskie

- sporządzanie i opiniowanie umów autorskich, wydawniczych i koedycji
- sporządzanie opinii w zakresie praw autorskich i pokrewnych
- reprezentowanie w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich

Prawo podatkowe

- udzielanie porad i informacji oraz przygotowywanie pisemnych opinii prawno-podatkowych
- sporządzanie pism i środków odwoławczych w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi
- zastępstwo prawne przed organami podatkowymi
- analiza konsekwencji podatkowych różnych operacji gospodarczych
- sporządzanie wszelkich deklaracji i informacji podatkowych, pism, zapytań i odwołań od decyzji, kierowanych do urzędów skarbowych i izb skarbowych

Prawo energetyczne

- opinie dotyczące finansowania projektów energetycznych
- prace związane z interpretacją i stosowaniem prawa energetycznego
- sporządzanie umów o sprzedaż energii elektrycznej, ciepła, dostawy gazu
- negocjowanie umów dotyczących procesów inwestycyjnych
- opinie dotyczące różnych form zaspokajania roszczeń przedsiębiorstw energetycznych
- analizy dotyczące własności sieci energetycznych

Prawo bankowe

- stała obsługa banków
- sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa bankowego
- reprezentowanie w sprawach sądowych zarówno banków, jak i klientów banków
- prowadzenie negocjacji z bankami, w szczególności w zakresie dotyczącym ustalenia warunków spłaty zobowiązań 

Zastępstwo procesowe

- reprezentowanie w procesach cywilnych, w tym gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym
- reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
- reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
- reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, m.in. przed:
   - Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   - Urzędem Patentowym
   - Sądami Administracyjnymi

Windykacja należności

- redagowanie i kierowanie do dłużników wezwań do dobrowolnej zapłaty należności
- reprezentowanie wierzycieli w negocjacjach z dłużnikami
- wszczęcie oraz prowadzenie postępowań sądowych
- wszczęcie oraz nadzór nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
- sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań układowych oraz upadłościowych